Algemene Voorwaarden

NOVANORM Certification
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN DOOR:

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door NOVANORM Certification te verrichten werkzaamheden en maken dientengevolge deel uit van iedere door NOVANORM Certification uitgebrachte offerte of met haar tot stand gekomen overeenkomst welke schriftelijk door NOVANORM Certification is bevestigd.
Indien van één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken tussen NOVANORM CERTIFICATION en haar wederpartij zal dit ten alle tijden schriftelijk dienen te geschieden.
Afwijkingen of geheel of gedeeltelijk nietig verklaren van artikelen uit deze algemene voor waarden, laat de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Algemene positie NOVANORM Certification
*a-NOVANORM Certification acht zich gebonden aan de algemeen geldende regels en normen van eer en goede naam.
*b-NOVANORM Certification stelt geen vertrouwelijke gegevens
waarover zij de beschikking verkrijgt aan derden ter inzage noch mondeling noch schriftelijk, tenzij door rechterlijk bevel of anderszins wettelijke bepaling.
*c-Gegevens welke aan NOVANORM Certification ter beschikking komen middels uitvoering van een opdracht kunnen door NOVANORM Certification uitsluitend worden gebruikt voor statistische of wetenschappelijke doeleinden met dien verstande dat de indentiteit van de opdrachtgever op generlei wijze wordt bekend gemaakt.

3. Opdracht
Een opdracht wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien, door de opdrachtgever digitaal of schriftelijk opdracht wordt gegeven tot uitvoering van de in de bevestiging omschreven werkzaamheden.

4. Betalingen
NOVANORM Certification dient haar declaraties in, direct na
het gereed komen van het werk, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur plaats te vinden. Binnen een termijn van 1 maand na dagtekening van de factuur geen betaling ontvangen dan heeft
NOVANORM Certification het recht zonder verdere
aanschrijving haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever verschuldigd de hieruit ontstane kosten volledig te voldoen.

5. Tussentijdse beëindiging van de
ov¬ereenkomst
NOVANORM Certification en de Opdrachtgever hebben het recht eenzijdig de overeenkomst geheel op te schorten of te beëindigen.
Voorwaarde hiertoe is een gemotiveerde aanzeg¬ging.
De opdrachtgever is in geval van opschorting of beëindiging van de opdracht een zodanig gedeelte van de prijs verschuldigd overeenkomstig de stand van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

6. Eigendomsrechten
De opdrachtgever verkrijgt in eigendom alle door NOVANORM Certification middels de overeenkomst uitgevoerde
zaken onder de opschortende voorwaarden dat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst heeft voldaan.

7. Aansprakelijkheid
*a- NOVANORM Certification is niet aansprakelijk voor mensen die door ondeskundig gebruik van machines of materieel met een persoonscertificaat een (bijna) ongeval of calamiteit veroorzaken.
*b- NOVANORM Certification is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van certificaten.
*c- NOVANORM Certification is na het behalen van het persoonscertificaat nergens aansprakelijk voor. In wat voor hoedanigheid dan ook.
*d- NOVANORM Certification wil privacy van zijn klanten zo goed mogelijk beschermen, maar dit is geen garantie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy gegevens van de klant.

8.Onvoorziene omstandigheden
Onvoorziene omstandigheden welke leiden tot uitstel of vertraging van de door NOVANORM Certification
uit te voeren werkzaamheden welke ontstaan door
omstandigheden buiten de schuld van NOVANORM Certification of door welke overmachtssituatie dan ook, kunnen nimmer lijden tot enige schuldvordering op NOVANORM Certification.

9a. Van toepassing zijnde recht
Het in Nederland geldende recht is van toepassing.

Versie 5, 2015


Novanorm

Home

Algemene Voorwaarden

Adresgegevens Novanorm

Examenreglement

Aansprakelijkheid

  © 2019 NovaNorm - alle rechten voorbehouden | Alle prijzen zijn incl. BTW